In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

Notices

August 25, 2016

【ประกาศสำคัญ】เรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาปิด และเวลาช้าสุดที่อนุญาตให้เข้าได้ในวันที่ 11 กันยายน (วันอาทิตย์)

แจ้งขอเปลี่ยนเวลาปิดเป็นเวลา 17:00 น.
(เข้าได้จนถึงเวลา 16:00 น.) ในวันที่ 11 กันยายน
(วันอาทิตย์)
ต้องขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก
และแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย