In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

ข่าวสาร

  • 【ประกาศสำคัญ】เรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาปิด และเวลาช้าสุดที่อนุญาตให้เข้าได้ในวันที่ 11 กันยายน (วันอาทิตย์)

    แจ้งขอเปลี่ยนเวลาปิดเป็นเวลา 17:00 น. (เข้าได้จนถึงเวลา 16:00 น.) ในวันที่ 11 กันยายน (วันอาทิตย์) ต้องขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก และแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย

  • ปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว