In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bản đồ khu vực xung quanh Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai

DRI Area

Ga Kasuganomichi (Hanshin) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 10 phút)

Từ ga Kasuganomichi (Hanshin)
Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Kasuganomichi (Hanshin)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin)

Ga Iwaya (Hanshin) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 10 phút)

Từ ga Iwaya (Hanshin)
Ga Iwaya (Hanshin) <Đi bộ> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Iwaya (Hanshin)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Iwaya

Ga Nada (JR) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 15 phút) (Bằng taxi mất khoảng ít hoặc nhiều hơn 5 phút)

Từ ga Nada (JR)
Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Nada (JR)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR)

Ga Kasuganomichi (Hankyu) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 20 phút)

Từ ga Kasuganomichi (Hankyu)
Ga Kasuganomichi (Hankyu) <Đi bộ > Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Kasuganomichi (Hankyu)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ > Ga Kasuganomichi (Hankyu)