In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Sơ đồ Kobe

Kobe Area

Sân bay Kobe ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 50 phút)

Từ sân bây Kobe
Sân bay Kobe <Đi bộ> Ga sân bay Kobe (Công ty Kobe New Transit Co., Ltd.) (Tuyến số 1, 2) <Tàu của Công ty Kobe New Transit Co., Ltd.> Ga Sannomiya (Công ty Kobe New Transit Co., Ltd.) <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến sân bay Kobe
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Ga Sannomiya (Công ty Kobe New Transit Co., Ltd. ) (Tuyến số 1, 2) <Tàu của Công ty Kobe New Transit Co., Ltd.> Sân bay Kobe (Công ty Kobe New Transit Co., Ltd.) <Đi bộ> Sân bay Kobe

Ga Shin-Kobe (Shinkansen) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút) (Bằng taxi mất khoảng ít hoặc nhiều hơn 10 phút)

Từ ga Shin-Kobe (Shinkansen)
Ga Shin-Kobe (Shinkansen) <Đi bộ từ lối ra vào ở giữa> Ga Shin-Kobe (Tàu điện ngầm) <Tàu thường> Ga Sannomiya (Tàu điện ngầm) <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Shin-Kobe (Shinkansen)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Ga Sannomiya (Tàu điện ngầm) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Shin-Kobe (Tàu điện ngầm) <Đi bộ> Ga Shin-Kobe (Shinkansen)

Ga Sannomiya (JR) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 15 phút) (Bằng taxi mất khoảng ít hoặc nhiều hơn 10 phút)

Từ ga Sannomiya
Ga Sannomiya (JR) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam>
Đến ga Sannomiya (JR)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 3) <Tàu thường> Ga Sannomiya (JR)

Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 13 phút)

Từ ga Kobe Sannomiya (Hanshin)
Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Kobe Sannomiya (Hanshin)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin)

Ga Kobe Sannomiya (Hankyu) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 20 phút)

Từ ga Kobe Sannomiya (Hankyu)
Ga Kobe Sannomiya (Hankyu) (Hướng Umeda) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hankyu) <Đi bộ> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Kobe Sannomiya (Hankyu)
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hankyu) (Hướng Sannomiya) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hankyu)

Bảo tàng Nhà máy rượu Sake Hakutsuru ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút)

Từ Bảo tàng Nhà máy rượu Sake Hakutsuru
Nada Gogo <Đi bộ> Ga Sumiyoshi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến Bảo tàng Nhà máy rượu Sake Hakutsuru
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Sumiyoshi (Hanshin) <Đi bộ> Nada Gogo

Khu trượt tuyết núi Rokko ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (*Chỉ kinh doanh vào mùa đông) (Thời gian cần thiết là khoảng 60 phút)

Từ khu trượt tuyết núi Rokko
<Xe buýt đi thẳng> Bến xe buýt Kobe Sannomiya, xe buýt Himeji <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến khu trượt tuyết núi Rokko
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Bến xe buýt Kobe Sannomiya, xe buýt Himeji <Xe buýt đi thẳng> Khu trượt tuyết núi Rokko

Sở thú Oji Thành phố Kobe ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 20 phút)

Từ Sở thú Oji Thành phố Kobe
Từ Sở thú Oji Thành phố Kobe <Đi bộ> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến Sở thú Oji Thành phố Kobe
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Sở thú Oji Thành phố Kobe

Khu thương mại Sannomiya ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 20 phút)

Từ khu thương mại Sannomiya
Khu thương mại Sannomiya <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến khu thương mại Sannomiya
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Khu thương mại Sannomiya

Khu vực Ijinkan ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút)

Từ khu vực Ijinkan
Khu vực Ijinkan <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến khu vực Ijinkan
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Khu vực Ijinkan

Khu vực Hoa kiều ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút)

Từ khu vực Hoa kiều
Khu vực Hoa kiều <Đi bộ> Ga Motomachi (JR) (Tuyến số 3, 4) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến khu vực Hoa kiều
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 3) <Tàu thường> Ga Motomachi (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Đông> Khu vực Hoa kiều

Tháp cảng Kobe ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút)

Từ tháp cảng Kobe
Từ tháp cảng Kobe <Đi bộ> Ga Motomachi (JR) (Tuyến số 3, 4) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến tháp cảng Kobe
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 3) <Tàu thường> Ga Motomachi (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Tây> Tháp cảng Kobe

Khu vực Harborland ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 30 phút)

Từ khu vực Harborland
Khu vực Harborland <Đi bộ> Ga Kobe (JR) (Tuyến số 1~3) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Đi bộ
Đến khu vực Harborland
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 3) <Tàu thường> Ga Kobe (JR) <Đi bộ> Khu vực Harborland

Suối nước nóng Arima ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 60 phút)

Từ suối nước nóng Arima
Trạm xe buýt suối nước nóng Arima (Bản đồ) <Tuyến tốc hành Arima> Bến xe buýt Sannomiya <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến suối nước nóng Arima
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Bến xe buýt Sannomiya <Tuyến tốc hành Arima> Trạm xe buýt suối nước nóng Arima