In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

Hướng dẫn tham quan – Hướng dẫn trưng bày

  • Thông tin mở cửa – Phí vào cửa
  • Bản đồ các tầng
  • Chương trình mẫu
  • Danh sách dịch vụ tiếp đón du khách tận tình